FAQ

1.Co to jest pogaństwo?
Pogaństwem (czy też bardziej precyzyjnie: neopogaństwem) nazywamy ogół nurtów o charakterze religijnym, często także rekonstrukcjonistycznym, występujących współcześnie, nawiązujących do dawnych wierzeń przedchrześcijańskich (dosłownie: pogańskich).
Pogaństwo nie jest konkretną, ujednoliconą ścieżką. Wiąże się z różnorodnością, indywidualnością i szacunkiem żywionym wobec innych tradycji.
Wyróżnia się cały szereg religii pogańskich, takich jak choćby Asatru czy Wicca. Więcej na ten temat przeczytać można tutaj.

2. Czy poganie to ateiści?
Jak wynika z odpowiedzi na poprzednie pytanie - nie.

3. Czy poganie to wyznawcy Szatana?
Podobnie jak wyżej. Szatan przynależy do tradycji judeochrześcijańskiej, tym samym poganie nie mają nic wspólnego z jego kultem.

4. Czy religie pogańskie to sekty?
Pogaństwo oznacza całe spectrum nurtów, często diametralnie różniących się od siebie, trudno zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi popartej wspólnymi dla wszystkich ścieżek argumentami. Każda z nich omawiana powinna być osobno, jednakże przy pobieżnej nawet znajomości pogaństwa można zauważyć, że pozbawione jest ono właściwości typowych dla sekt. Poganie nie podlegają określonej, scentralizowanej władzy (guru, przywódcy religijnemu), nie są nastawieni wrogo do świata i innych poglądów religijnych, mają swobodę decydowania o sobie, wreszcie charakteryzuje ich otwartość i tolerancyjność.
Więcej na temat Asatru w tym kontekście znajduje się tutaj.

5. Ilu jest pogan w Polsce?
Liczba pogan w Polsce jest na dzień dzisiejszy zasadniczo niemożliwa do oszacowania.
Szansą w tym zakresie wydawał się spis powszechny w 2011 roku, jednakże ostatecznie możliwość określenia "wyznania" została zawężona do tzw. "grupy reprezentatywnej gospodarstw domowych".
Społeczność pogan w Internecie również nie może być traktowana jako wyznacznik liczebności z uwagi na fakt, że wiele osób nie decyduje się na nawiązanie kontaktów wirtualnych. 

6. Czy wszyscy poganie to rekonstrukcjoniści historyczni?
Nie. Wielu pogan interesuje się odtwórstwem historycznym, to prawda, ale nie każdy poganin jest odtwórcą (a nie każdy odtwórca jest poganinem).

7. Czy pogaństwo jest oficjalnie zarejestrowane w Polsce?
Jako szeroko pojmowane pogaństwo - nie. Warto pamiętać, że nie mówimy tutaj o jednej spójnej religii, a prawo polskie wymaga określenia doktryny w procesie rejestracji związku wyznaniowego.
Oficjalnie działają natomiast dwa rodzimowiercze związki wyznaniowe: Rodzimy Kościół Polski oraz Rodzima Wiara.

8. Kim są Poganie Wrocławscy?
Poganie Wrocławscy to nieformalna grupa działająca na terenie Wrocławia od 2008 roku. Jej podstawowym celem od początku było umożliwienie poganom (oraz osobom zainteresowanym pogaństwem) wymiany poglądów i doświadczeń, a także stworzenie sieci kontaktów.
Dzięki inicjatywie Pogan Wrocławskich powstała organizacja pogańska - Stowarzyszenie Jera.

9. Interesuję się ezoteryką/okultyzmem/magią/rozwojem duchowym/reiki/etc. Czy pogaństwo jest dla mnie?
Warto przypomnieć, że pogaństwo to nie magia. To wierzenia w konkretne panteony, to praktyki, codzienne życie i etyka, szacunek do przyrody, tradycji, kultury i przodków.
Wielu pogan istotnie interesuje się magią - i być może jej używa - ale nie jest to dla nich nadrzędną treścią, a na pewno nie czyni ich poganami. Co więcej - wielu pogan odżegnuje się od działań tego rodzaju, uznając je za zupełnie zbędne, niepotrzebne do szczęścia. Jeżeli zatem sfera magii i jej pokrewne są jedynym, co Cię interesuje, polecamy spotkania wrocławskich ezoteryków (EzoChata).
Zupełnie inną sprawą są powody sięgania po magię - myloną z pogaństwem - często związane z zupełnie błędnym wyobrażeniem na jej temat (o czym więcej można przeczytać np. tutaj).

10. Jak dołączyć do grupy pogan we Wrocławiu?
W zakładce Kontakt znajduje się adres e-mailowy, na który można wysyłać wiadomości z prośbą o informacje na temat najbliższego poganka we Wrocławiu.

11. Co to jest poganko?
Termin "poganko" wszedł, jak się wydaje, na stałe do słownika pogan na terenie całej Polski. Jednocześnie jego etymologia nie jest jednoznaczna. Warto wyjaśnić tę zagadkę ;-)
Określenie to narodziło się dawno temu, podczas jednego ze spotkań Pogan Wrocławskich, jako kombinacja "pogańskie" i spotkanie", czy też - żeby być bardziej precyzyjnym - nieszczególnie mądrze brzmiącego "spotkanko". Autorem terminu jest Dusz, natomiast swoją popularność słowo to zawdzięcza niewątpliwie Mojmirze, będącej w tamtych czasach koordynatorką środowiska wrocławskiego.

12. Jak wyglądają poganka? Czy mogę przyjść, jeśli nie jestem poganinem?
Poganka z założenia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pogaństwem, szukających rzetelnych informacji i kontaktów wykraczających poza te wirtualne. Wśród stałych "bywalców" znajdują się zarówno poganie, jak i nie-poganie - ale pogan przyjaciele, partnerzy, wreszcie sympatycy samego zjawiska.
Poganka celowo organizowane są w miejscach publicznych, co pozwala pojawiającym się pierwszy raz na komfort związany z poczuciem bezpieczeństwa (niektórym czasami wydaje się wątpliwym twierdzenie, że poganie nie składają krwawych ofiar z czarnych kotów ;-) ).
Warto zaznaczyć, że poganka są jednak w głównej mierze spotkaniami towarzyskimi. Niejednokrotnie pojawiają się dyskusje stricte merytoryczne, ale nie to jest ich podstawowym celem (temu służą organizowane warsztaty o różnej tematyce), a nawiązywanie kontaktów i integracja.

13. Czym są Dni Wiedzy Pogańskiej?
Dni Wiedzy Pogańskiej to cykliczny letni zlot pogański o charakterze warsztatowo-wykładowym, obecnie organizowany przez Pogan Wrocławskich, a od 2011 roku przez Stowarzyszenie Jera.
Idea DWP - szerzenie wiedzy na tematy ogólnopogańskie poprzez wymianę doświadczeń i poglądów - sięga roku 2009. Narodziła się w grupie przyjaciół z Wrocławia i Warszawy, a twórcą nazwy "Dni Wiedzy Pogańskiej" jest Tormey Herbalist.
Najbliższe DWP odbędzie się we wrześniu 2014 roku. Informacje pojawią się wkrótce!

14. Co to jest Stowarzyszenie JERA?
Stowarzyszenie JERA jest zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Powstało z inicjatywy Pogan Wrocławskich, a obecnie do jego członków należą osoby z całej Polski i zza granicy.
Misją JERY jest krzewienie wiedzy i kultury pogańskiej. Do statutowo wyznaczonych celów należą promowanie różnorodności kulturowo-religijnej, budowanie postaw tolerancji wobec odmienności, otwarty dialog ponad różnicami, ochrona dóbr kultury i tradycji przedchrześcijańskiej, popularyzowanie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, religioznawstwa, historii sztuki i innych nauk humanistycznych, działalność artystyczna, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami.
Więcej na temat stowarzyszenia znajdziecie tutaj.

15. Skąd wziął się pomysł na logo Pogan Wrocławskich?
Logotyp jest nawiązaniem do herbu Wrocławia. Kolorystyka, podział na pięć pól i kształt wzorowane są na symbolu miejskim, natomiast elementy znajdujące się na poszczególnych polach to symbole pogańskie.
W górnym prawym rogu (czy też, wg odwróconej kolejności heraldycznej, lewym) znajduje się kruk - ptak pojawiający się w licznych mitologiach, a uosabiający wiedzę, pamięć i zwycięstwo. Obok, na czerwonym tle, mieści się rysunek będący uproszczoną podobizną malowidła ze słynnej jaskini Les Trois Freres, przedstawiający szamana. Poniżej widnieje runa Othala, oznaczająca między innymi więzi rodzinne, a w tym przypadku odpowiadająca grupie przyjaciół. Prawy (czy też - heraldycznie lewy) dolny róg to Słońce, które stanowi odniesienie do bóstw solarnych.
Autorką logotypu jest Vrede Wyrd.
Warto dodać, że zapoczątkowana we Wrocławiu idea czerpania z heraldyki miejskiej cieszy się obecnie znaczną popularnością, szczególnie w środowiskach rodzimowierczych na terenie całej Polski.